Agenda årsmøte 27 februar 2017

20.02.2017 18:26

 

Til medlemmer i Søgne Skiklubb

 

Søgne – 20. februar 2017

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Søgne Skiklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 23. januar 2017

Årsmøtet avholdes mandag den 27. februar kl 19.00 i 3.etg Søgne og Greipstad Sparebank på Tangvall.
 

 Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden
Sak 3: Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap
a)      Regnskap 2016 gjennomgang
b)      Budsjettforslag for 2017
Sak 6: Behandle forslag og saker
a)      Sette av 25.000 kr i budsjett til barne og ungdomssatsning.
        Medlemmer kan søke om midler til bruk ved reiser, arrangementer og utstyr.
b)      Kjøp av snøscooter/ATV på belter (dagens snøscooter er eid av kommunen)
c)       Webkamera til Årstøl
d)      Montere vindu i kjøkkenboden på skihytta.
e)      Sporkjøring med snøscooter på Tangvall/Sangvik/rundt skoler. Bør skiklubben bidra, og hvordan?
f)       Avtale med løypemannskap, hvordan best benytte seg av dem. Hvilket ansvar skal tildeles dem?
g)      Morothon, Trimbingo og Lindåsdagen – Hva gjør vi med disse arrangementene?
Sak 7: Fastsette medlemskontingent for kommende sesong
Sak 8: Foreta følgende valg:
a)      Styreleder
b)      Nestleder
c)       Øvrige styremedlemmer
d)      Varamedlemmer
e)      Kontrollkomité med minst to medlemmer
f)       Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
g)      Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Med vennlig hilsen
styret i Søgne Skiklubb v/Dag Morten Frantzen


Kontakt

Søgne Skiklubb

4640 Søgne