Brev til SVV - E39 Søgne Øst-Mandal Øst

05.11.2015 18:14

Det vises til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for ny motorvei gjennom Søgne.

Søgne Skiklubb hilser planarbeidet velkommen og ser at det er et viktig prosjekt for Søgne kommune.

Vi mener den korridoren som ble fastsatt i kommune delplanen er et riktig valg for Søgne. Vi er dermed tilfreds med det arbeidet som hittil har vært utført.

Vi ser imidlertid at det er en utfordring knyttet til de dagsoner man så langt har planlagt. Vi oppfatter det slik at viktige friluftsområder flere steder vil måtte gjennomføre tiltak som kan være uheldige for friluftslivet generelt, men også endel av de viktigste treningsløypene for skiklubbens medlemmer.

Ved Kleppland (i underkant av klatreveggen Tangowall) går en blåmerket løype nordover og inn i friluftsområdene. Dette er en godt brukt innfallsport til friluftsområden nord for E39. Vi antar at denne fjernes som en konsekvens av veianlegget. Vi ber om at denne løypa hensyntas, slik at man får et fullgodt alternativ også etter veganlegget står ferdig. Vi antar at det best gjøres ved å legge turvegen over tunnelportalen eller i form av gangbru over ny E39.

Ved Fidjane ved Hellersdalen er en av de aller viktigste innfallsportene til friluftsområder og turnett i Søgne. Vi har forstått det slik at man her vil måtte gjennomføre en cut and cover løsning. I så fall har man mulighet i anleggsperioden å deponere tunnelmasser direkte ut av tunellene. Vi foreslår at denne massen blir brukt til å bygge opp terrenget i området.
På den måten kan man gi steinmassene en merverdi som byggegrunn. Skiklubben har tidligere hatt samtaler med kulturenheten i Søgne kommune vedrørende å anlegge rulleskiløype i dette området. Ved å arrondere terrenget har man mulighet for å etablere ei løype med sløyfer av ulike kvaliteter slik at det passer både for nybegynner og elite om man vil. Her har man mulighet til å etablere et anlegg og konkurranser på alle nivåer. I dag er det ingen slike muligheter på Sørlandet (med ett mulig unntak i Birkenes) og Søgne har her en unik mulighet til å ta en slik posisjon.

Det har også vært tale om å anlegge andre idrettsaktiviteter i området. Ved å bruke steinmassene fra tunneldriften, så har man fantastiske muligheter til å flytte idrettsanlegg fra Søgne sentrum og dermed frigi plass der.

Vi håper Statens vegvesen og Søgne Kommune griper mulighetene her til å skape noe stort for bygda, og ber dere planlegge videre for hvordan overskuddsmassene kan videreforedles til idrettens beste.

Vi stiller gjerne i møter for å eventuelt diskutere saken.

Mvh

Søgne Skiklubb

v/ Formann Dag Morten Frantzen

 

 


Kontakt

Søgne Skiklubb

4640 Søgne